ترخیص کالا از گمرک

ورود موقت کالا

ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق میگردد، به شرط خروج مجدد از کشور. به طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند. اما تنظیم و تسلیم اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است . برای ورود موقت کالا هایی که به منظور شرکت در نمایشگاه های بین الملل وارد می شوند  تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی الزامی است. همچنین تعهد نمایندگی های سیاسی کشور متبوع شرکت کننده در نمایشگاه مستقر در کشور قانونا به عنوان تضمین معتبر پذیرفته می شود. در پروانه هایی که به منطور ورود موقت صادر می شود مهلت استفاده قید می شود و دارنده پروانه باید در مهلت معین کالارا برای اعاده به خارج معرفی کند.مگر اینکه دلایل موجهی برای تمدید داشته باشد که ممکن است پذیرفته شود . بر حسب اینکه کالای موضوع واردات موقت مجاز مشروط یا ممنوع باشد نوع تضمین ان متفاوت است و به موجب قانون و نظر گمرک ایران است . تضمینی که طبق مقررات از واردات ورود موقت به عنوان سپرده وصول شده است ، وقتی مسترد میگردد که کالا مدت اعتبار پرونده یا قبل از انقضا مدت منقصی شده باشد .اگر مدت اعتبار پروانه ورود موقت منقضی شده باشد و این مدت بیش از یک ماه باشد،سپرده تودیعی به درامد قطعی منظور خواهد شد و مسترد هم نمیشود.

اگر این مدت حداکثر یک ماه و مبنی بر عذر موجه باشد ممکن است سپرده تودیعی بااجازه گمرک ایران و بادریافت جریمه مسترد موجه باشد .اگر صاحب کالابخواهد کالایی را به عنوان موقت وارد شده است درایران را بفروشد یا به مصرف قطعی برساند باید قبل از انقضا مدت اعتبار پروانه درخواست کتبی منبی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه را بدهد واطهار نامه ورود قطعی برای کالای خود تنطیم و تشریفات عمومی مربوطه را انجام دهد. در این صورت حقوق ورودی کالا که قبلابه طور سپرده پرداخته شده است با تنطیم پروانه ورود قطعی به درامددولت منطورو مازاد احتمالی سپرده صاحب کالا مسترد میگردد و کسری احتمالی نطرا وصول خواهد شد. اگر کالا از اجناس غیر مجاز یامشروط باشد برای اظهار نامه جهت ورود قطعی باید مجوز های لازم را اخذکند.

ترخیص کار گمرک کیست و چه وظایفی دارد؟

ترخیص کار کالا گمرک یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که از جانب صاحب کالا موظف میشود کالای وارداتی وی را ازگمرک ترخیص کند به عبارت دیگر ترخیص کار گمرک وکیل صاحب کالا در زمینه ترخیص کالا از گمرک است. ترخیص کار گمرک رابانام حق العمل کار گمرک نیز می شناسند. پس طبق انچه گفته شد وظیفه ترخیص کار گمرک،ترخیص کالاهای وارداتی یا صادراتی از گمرک است کالا به وی سپرده شده باشد. در حقیقت ترخیص کاران با اتکا به دانش وتجربه خود در عرصه ترخیص کالا کمک شایانی به وارد کنندگان یا صادر کنندگان میکنند و علاوه بر اینکه وطیفه ترخیص کارا راازدوش صاحب کالا برمیدارند به کاهش زمان و هزینه فر ایند ترخیص کالاهم کمک قابل توجهی میکنند.

مجموعه آرمان ندا ترخیص در زمینه ی ترخیص کالا از گمرک فعالیت دارد؛ از جمله فعالیت های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پیگیری دعاوی حقوقی گمرک
  • مشاوره صادرات و واردات
  • اخذ کارت بازرگانی
  • انجام کلیه ی تشریفات گمرکی
  • حمل و نقل بین المللی کالا
  • و…

 

 

09141613490